Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Spotkanie na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu z Poseł Pauliną Henning-Kloska


Spotkanie na Wydziale  Biologii UAM w Poznaniu z Poseł Pauliną Henning-Kloska

Era węglowa w regionie końskim dobiega końca, lecz konsekwencje środowiskowe i społeczno-gospodarcze eksploatacji węgla brunatnego nie tylko w regionie konińskim, lecz także na pograniczu Wielkopolski i Kujaw pozostają nadal do rozwiązania.

Takim nie rozwiązanym dotychczas problemem jest postępująca degradacja jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego będąca skutkiem drenażu nie tylko aktualnie pracującej jeszcze odkrywki Jóźwin IIB, lecz wcześniejszych lat eksploatacji. Niezależnie od pory roku i wielkości opadów wody w jeziorach ciągle ubywa.

Odbudowanie, a przynajmniej zatrzymanie ubożenia zasobów wodnych w regionie jest kluczowym przedsięwzięciem – tak z przyrodniczego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Jest to zadanie, które powinno być podjęte niezależnie od tego, jak długo eksploatacja węgla brunatnego będzie prowadzona, czy będzie uruchomiona eksploatacja złoża Ościsłowo, czy tez nie.

W tej sprawie z inicjatywy Poseł Pauliny Hennig-Kloska z Gniezna zawiązał się Parlamentarny zespół ds. ratowania jezior Pojezierza Wielkopolskiego w skład którego weszli posłowie z Wielkopolski i Kujaw reprezentujący różne opcje polityczne. Zadaniem Zespołu będzie „wydeptywanie” ścieżek do instytucji i zabieganie o finanse. Jednym ze źródeł finansowania prac związanych z ratowaniem jezior środki unijne zgromadzone na tzw. platformie powęglowej – przeznaczone dla regionów odchodzących od gospodarki węglowej. Pani Poseł nawiązała też rozmowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie współfinansowania działań.

W dniu 9 grudnia 2012 z udziałem Poseł Pauliny Hennig-Kloska i Prezesa Ekoprzyjezierze Józefa Drzazgowskiego odbyła się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu robocze spotkanie z grupą ekspertów. Stwierdzono, że działania naprawcze są niezbędne.

Ze względu na obniżony poziom lustra wody wszystkie jeziora stały się wtórnie bezodpływowymi. Cieki z nich wychodzące pozbawione są wody. Suche są też cieki uchodzące. W tej sytuacji planowanie prostych działań polegających na piętrzeniu wody (zastawki na ciekach) jest bezprzedmiotowe. Nie ma możliwości prostych działań związanych z małą retencją na ciekach w zlewni jezior.

Niezależnie od tego, czy Ościsłowo będzie, czy go nie będzie woda z odwodnienia odkrywek, tak długo jak eksploatacja będzie kontynuowana nie powinna być odprowadzana poza region. To jedyna woda, jaka tu jest - powinna zostać w maksymalnym, jak tylko można zakresie wykorzystana do wypełnienia zbiorników końcowych. Jest to zadanie stosunkowo najprostsze w realizacji – wymaga jednak zmiany pozwolenia wodno-prawnego o które to zmiany wystąpić może jedynie Kopalnia. Zgodzono się, że w tej sprawie z Kopalnią trzeba podjąć rozmowy.

Kolejny kierunek działania, to doprowadzenie wody rurociągiem do zbiorników końcowych (Kazimierz Północ, Jóźwin IIB) z Kanału Warta-Gopło z nadwyżek spowodowanych zrzutami wód z odwodnienia odkrywki Tomisławie do Kanału. Woda ta w miarę wyrównywania się ciśnień hydrostatycznych ograniczałaby drenaż wód jeziornych a z czasem poprzez infiltrację zasilać zaczęłaby systemy jeziorne.  

Przedyskutowano też propozycję najbardziej nowatorską polegająca na stworzeniu bariery zaporowej z wód kopalnianych wtłaczanych do głębinowych warstw  wodonośnych.  Wody te w obecnej chwili bezpowrotnie odprowadzane są Strugą Biskupią poza zlewnię jezior.

W żadnym z możliwych do wykonania działań nie planuje się możliwości bezpośredniego zasilania jezior wodą tłoczoną rurociągiem. To znacznie bezpieczniejsze dla ekosystemów jeziornych.

            Uzgodniono, że zarysowane scenariusze działań zostaną spisane w języku niespecjalistycznym. Oszacowany też zostanie rząd kosztów finansowych niezbędnych ekspertyz i projektów hydrotechnicznych. Materiały te zastaną jeszcze w tym roku przedstawione Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

Profesor UAM dr hab. Julian Chmiel

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl