Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Statut


STATUT Stowarzyszenie Ekologiczne '' EKO - PRZYJEZIERZE''

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwa stowarzyszenia – Stowarzyszenie Ekologiczne ''EKO - PRZYJEZIERZE'' zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega zarejestrowaniu .

§ 3

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 4

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Pojezierza Gnieźnieńskiego ,ale dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i również poza granicami kraju.

§ 5

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Gaju nr 31 88 - 324 Jeziora Wielkie.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną .

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci , odznak , logo zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE  I  SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:

- ochrona środowiska naturalnego a w szczególności ratowanie lasów i jezior okolic Przyjezierza, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju,

- rewitalizacja jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego,

- zapobieganie rabunkowej gospodarce rybackiej,

- wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na działaniach proekologicznych,

- wspieranie społecznej ekologicznej aktywności obywateli .

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

- pomoc w organizowaniu spotkań pod hasłami ochrony środowiska ,

- organizowanie spotkań o tematyce proekologicznej i edukacyjnej w szkołach i ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

- prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej , edukacyjnej,

- wymiana informacji , wiedzy i doświadczeń między organizacjami ekologicznymi ,

- organizowanie cyklicznych rajdów rowerowych na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego powiązanych z promowaniem postaw i zachowań proekologicznych,

- pozyskiwanie funduszy na finansowanie przedsi ę wzi ęć proekologicznych podejmowanych przez Stowarzyszenie,

- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze proekologicznym ,

- wspomaganie się wiedzą i doświadczeniem ludzi z o środków naukowych w przypadkach kiedy ta pomoc będzie potrzebna do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia .

 

ROZDZIA Ł III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. wspierających, 3. honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 18 - letnia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym tak że cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo: - wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

- uczestniczyć z  głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

- korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

- przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

- czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,

- regularne opłacanie składek członkowskich,

- dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15

Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 16

Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 17

Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 19

Członek honorowy posiada wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jedynie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

- skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń , po uprzednim upomnieniu;

- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

- utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną ;

- śmierci członka;

- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

1. Władzami Stowarzyszenia są :

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością połowy głosów - przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że pozostałe zapisy statutu stanowią inaczej.

4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji , jednak liczba osób dokooptowanych nie może być większa niż 1/2 składu pochodzącego z wyboru w przypadku Zarządu i 1/3 składu pochodzącego z wyboru w przypadku Komisji Rewizyjnej .

§ 22

Najwyższą władz ą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością połowy głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, po upływie 15 minut.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

- podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

- wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

- ustalanie wysokości składek członkowskich;

- nadawanie i odbieranie godności członka honorowego;

- podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

- uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

- rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych  władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zebrania są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz łonków zwołuje Zarząd:

- z własnej inicjatywy,

- na żądanie Komisji Rewizyjnej,

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 cz łonków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostałozwołane.

§ 26

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zarząd składa się z czterech osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa lub innego wyznaczonego członka Zarządu w miarę potrzeb.

2. Zarząd sam wybiera ze swego składu członków na określone funkcje.

3. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa lub Wiceprezesa albo wyznaczonego przez Prezesa członka Zarządu w obecności co najmniej trzech jego członków, uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności;

- dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia;

- realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

- sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

- zwoływanie Walnych Zebrań Członków;

- uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;

- przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;

- rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zarządu Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

§ 29

Cz łonkowie Komisji Rewizyjnej:

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

- nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

- nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

- występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień ;

- wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania;

- składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 31

Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz procedurach planistycznych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu.

Rozdział VI

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 32

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią :

- składki członkowskie;

- wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;

- dotacje, darowizny, subwencje, wpłaty sponsorów i inne źródła.

§ 33

W imieniu Stowarzyszenia umowę sponsorską ze sponsorem negocjuje i podpisuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz jeden z członków Zarządu. Na negocjacje i podpisanie umowy sponsorskiej zgodę musi wyrazić Zarząd Stowarzyszenia. Umowa sponsorska jest ważna w chwili ratyfikacji jej przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną .

§ 34

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykła większością bez względu na liczbę obecnych po upływie 15 minut. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl